Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR Logo Bezlepkovi

Etický kodex


Základní motto: ,,Při všech vyšetřeních musí mít laboratoř na paměti, že blaho pacienta je na prvním místě!"

Obecné zásady

Každý pracovník AeskuLab Jirkov je vázán etickým kodexem a jedná vždy tak, aby: Nezneužil ve vztahu k nemocnému/klientovi jeho důvěru a závislost jakýmkoli způsobem

Při své práci zachovával úctu k životu, respektoval lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení

Prezentoval a dále zlepšoval postavení a dobrou pověst své profese a společnosti a zároveň je povinen pro výkon svého povolání se kontinuálně vzdělávat

Veškerá jednání, žádosti a případné dotazy pacientů a lékařů vedl přátelsky a jeho chování vzbuzovalo důvěru veřejnosti

Nepodílel se na činnostech, které jsou zákonem zakázány

Zachovával v zájmu pacienta důsledné lékařské tajemství, s výjimkou případů, kdy je této povinnosti souhlasem pacienta zbaven nebo když je to stanoveno zákonem

Vedl a uchovával při výkonu povolání řádnou dokumentaci písemnou nebo jinou formou. Ve všech případech dodržoval její přiměřenou ochranu znemožňující změnu, záměnu, zničení nebo zneužití.

Sběr informací

AeskuLab Jirkov shromažďuje odpovídající informace ke správné identifikaci pacienta, které umožní provedení požadovaných vyšetření a ostatních laboratorních postupů, avšak pouze ty osobní informace, které jsou nezbytně nutné pro tento účel.

Pacient má právo na vyžádání vědět o shromažďovaných informacích a o účelu, ke kterému jsou shromažďovány. Jestliže existuje možnost přenosných onemocnění, je oprávněným zájmem pracovníků i pacientů jejich bezpečnost, proto mohou být informace sbírány i z těchto důvodů.

Oprávněnými důvody vedení AeskuLab Jirkov, pro které mohou být shromažďovány informace, jsou rovněž fakturace, finanční audit, management zdrojů a přezkoumání jejich využití.

Odběr primárních vzorků

Pacient má právo na podrobné a srozumitelné vysvětlení od pracovníků odebírajících jeho vzorky.

Během odběru vzorku je pacientovi zajištěno přiměřené soukromí, které odpovídá typu odebíraného primárního vzorku a požadovaným informacím.

Přijde-li primární vzorek do AeskuLab Jirkov ve stavu nevyhovujícím pro požadované vyšetření, bude obvyklým způsobem vyřazen a žádající lékař uvědoměn podle obvyklých postupů zavedených v našich laboratořích.

Provádění vyšetření

Všechna laboratorní vyšetření jsou prováděna podle příslušných norem a postupů a s takovou mírou odborných znalostí a způsobilosti, jaké se od laboratorní profese očekává

Jakékoli falšování výsledků je zcela nepřípustné

V situacích, kdy laboratoř může určit množství práce spojené s požadovaným vyšetřením (např. diferenciálně diagnosticky relevantní doplňující laboratorní vyšetření), zvolí laboratoř pouze ty postupy, které jsou přiměřené a nezbytně nutné k daným okolnostem.

Uvádění výsledků

Výsledky laboratorních vyšetření, které mohou být přiřazeny určitému pacientovi jsou důvěrné, pokud není schváleno jejich odtajnění.

Výsledky budou obvyklým způsobem předávány žádajícímu lékaři nebo lékaři podílejícímu se na péči o pacienta, případně reviznímu lékaři. Třetí straně mohou být výsledky poskytnuty pouze s písemným souhlasem pacienta nebo vyžaduje-li to zákon.

Výsledky laboratorních vyšetření mohou být použity pro účely, jako jsou epidemiologické, demografické, statistické nebo kontrolní, až poté, co byly zbaveny jakékoli možnosti identifikace pacienta.

Kromě přesného uvádění laboratorních výsledků má IMUNO s.r.o. další odpovědnosti za zajištění, pokud je to možné, správné interpretace vyšetření a jeho nejlepší využití v zájmu pacienta. Rady odborníka ohledně výběru a interpretace vyšetření jsou součástí služeb IMUNO s.r.o.

Ukládání a uchovávání zdravotnických záznamů

AeskuLab Jirkov zajišťuje takové uložení informací, aby byly přiměřeně chráněny před ztrátou, neoprávněným přístupem, zásahem nebo zneužitím

Ukládání a uchovávání zdravotnických záznamů se řídí zavedenými postupy pro řízení, správu, archivaci a skartaci dokumentů.

Přístup k záznamům  (výsledkům)

Odsouhlasené (podepsané) výsledky laboratorních vyšetření se mohou vydat:

- lékařům indikujících laboratorní vyšetření nebo podílejících se na péči o pacienta;

- přímo pacientovi jen tehdy, pokud si provedení vyšetření pacient sám objednal (a tedy i sám si je uhradí) a nebo, dal-li k tomu ošetřující lékař svolení. Toto svolení s vydáním výsledku přímo pacientovi může ošetřující lékař napsat na žádanku nebo může svolení dát i telefonicky. V tomto případě pracovník AeskuLab Jirkov, který telefonické svolení převzal, zajistí, aby souhlas byl dopsán do žádanky včetně data a informace, kdo souhlas udělil a kdo telefonický souhlas převzal. Ve výjimečných případech (např. jde-li pacient na operaci nebo vyšetření, ke kterému musí mít výsledek s sebou), může vrchní laborantka nebo odborný zástupce případně jím pověřený pracovník povolit vydání výsledku přímo pacientovi (pacient se musí prokázat platným osobním dokladem, ve kterém je uvedeno jméno a rodné číslo);

- pracovníkům IMUNO s.r.o., pokud to vyžaduje plnění jejich povinností;

- ostatním ze zákona oprávněným osobám.

Používání vzorků pro jiná než požadovaná vyšetření

Použití vzorků pro jiné účely, než pro které byly požadovány, je možné bez předchozího souhlasu daného pacienta pouze tehdy, jestliže byly poskytnuty anonymně nebo byly smíchány.

 

 

Softwarová podpora - servis SW a HW


 

Zbyněk Nejezchleba - servis software a hardware
Pracoviště: AeskuLab Jirkov
E-mailová adresa - nejezchleba.zbynek@aeskulab.cz
Mobilní telefon - 602 706 677

Na základě požadavků řady lékařů jsme rozšířili obslužné činnosti naší laboratoře o poskytování podpory programových produktů a servis počítačového vybavení ordinace. Abychom mohli tuto činnost vykonávat, navázali jsme s výrobci programových produktů smluvní spolupráci.
Jedná se o následující programové produkty: 
MEDICUS, PC DOKTOR, PC DENT, AMICUS.

Pokud pro svoji práci používáte některý z výše uvedených programových produktů a nejste se současnou úrovní jejich podpory spokojeni, nebo máte zájem některý z nich v budoucnu využívat, kontaktujte pracovníky naší softwarové podpory, s nimiž si dohodnete další postup spolupráce.


Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.