Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR
eNOS (-786T>C, G894T) - endoteliální syntáza oxidu dusnatého (eNOS) je jedna ze tří izoforem syntézy NO, které vykazují sekvenční a funkční homologii. Gen pro eNOS (neboli NOS3) je lokalizován na chromozómu 7q35-36. Oxid dusnatý (NO), jehož tvorba je katalyzována endoteliální NO syntézou, má vazodilatační, protizánětlivé a antiproliferativní vlastnosti. Snížená tvorba NO může vést mj. k proliferaci hladkých svalových buněk. G894T polymorfizmus, resp. Glu298Asp (E298D) polymorfizmus v genu pro NO – syntázu, byl spojen s výskytem koronárních spazmů a infarktu myokardu, v některých případech byl i prediktorem restenózy. Oproti tomu byl G894T polymorfizmus ve stejném genu prediktorem závažných koronárních příhod, aniž by zvyšoval riziko in – stent restenózy. Stejně tak další polymorfizmus v promotorové oblasti genu NOS3 (-786T>C) ovlivňuje expresi tohoto genu, což zvyšuje náchylnost ke koronárnímu onemocnění srdce.

HPA 1 (a/b) – GPIIIa (L33P) – destičkový glykoproteinový komplex IIb/IIIa (a2bb3) je součástí integrinové rodiny adhezivních receptorů, které se podílejí na buněčných interakcích a které zahrnují vazebná místa pro fibrinogen, von Wilebrandův faktor, fibronektin a vitronektin. Polymorfizmus v genech kódující tyto glykoproteinové komplexy může ovlivňovat mnoho dějů v lidském těle (rezistence na aspirin, kardiovaskulární onemocnění, změna antigenních vlastností molekuly, což může vést ke vzniku posttransfuzní purpury, život ohrožující trombocytopenii a neonatální trombocytopenické purpury). Nejběžnější a klinicky nejdůležitější alely genu pro GPIIIa jsou P1A1 (HPA-1a) a P1A2 (HPA-1b). Jednonukleotidová substituce T za C v pozici 12548 (respektive T1565C) (HPA-1b) způsobuje substituci leucinu za prolin v pozici 33 AMK řetězce (L33P). Alela HPA-1b může v některých případech zvyšovat agregabilitu trombocytů. Heterozygoti a homozygoti pro HPA-1b mají častěji tenkostěnné, vulnerabilní aterosklerotické plaky náchylné k rupturám s následnou masivní trombózou. Nosičství alely HPA-1b však představuje pouze mírné riziko rozvoje koronární nemoci, vzniku infarktu myokardu nebo restenózy po perkutánních zákrocích. Toto riziko se však významně zvyšuje při současném výskytu dalších polymorfizmů, např. v genech pro eNOS a PAI-1. Výskyt alespoň jedné alely HPA 1b je však v současné době považován za jeden z trombofilních faktorů vzniku pre-eclampsie u těhotných žen.

ACE (Ins/Del) - Angiotenzin konvertující enzym (ACE) je karboxyl-terminální dipeptidyl-exopeptidáza obsahující Zn, která hraje důležitou roli v regulaci krevního tlaku jako součást reninangiotenzinového systému (RAS). Umožňuje konverzi angiotenzinu I na vazokonstrikční aldosteron stimulující peptid angiotenzin II (ATII). ACE odstraňuje z dekapeptidu angiotensinu I dvě karboxy-terminální aminokyseliny a tvoří oktapeptid AT II, který bývá označovaný jako prozánětlivý, protože zvyšuje hladinu prozánětlivých cytokinů. Angiotenzin II se podílí na vazokonstrikci a působí při vzniku a rozvoji aterosklerózy, chronického srdečního selhání, cévní mozkové příhody, schizofrenie, demence, Alzheimerovy choroby a dalších akutních nebo chronických zánětlivých onemocnění. ACE je přítomný na endoteliálních buňkách v mnoha tkáních (například děloha, placenta, srdce, mozek, ledviny, leukocyty, alveolární makrofágy, periferní monocyty, neurony). Gen tvoří 26 exonů, je lokalizovaný na chromozomu 17q23, a obsahuje inzerčně(I)/deleční(D) polymorfizmus v intronu 16 charakterizovaný přítomností nebo absencí 287 bp dlouhé Alu repetitivní sekvence. Mechanizmus účinku inzerčně delečního polymorfismu není přesně znám. Přítomnost alely D je spojována se zvýšenou aktivitou enzymu a vyššími hladinami ACE v plazmě.

ApoB (R3500Q) - Familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB) je autozomálně kodominantní onemocnění, spojené s hypercholesterolemií a zvýšeným rizikem onemocnění koronárních arterií. Příčinou je defekt ligandu pro LDL receptor - apolipoproteinu B100. V genu ApoB (lokalizace 2p24) se zjistila řada mutací, které mění konfiguraci ApoB-100, a tak znemožní jeho vazbu na LDL receptor. Z nichž nejrozšířenější a nejlépe prostudovaná je mutace R3500Q. V typické heterozygotní formě jsou v krvi pacienta přítomny 2 subpopulace LDL částic: jedna s funkčním ApoB100, druhá s vadným. Částice LDL s vadným ApoB-100 nejsou dostatečně rychle odstraňovány z krve a tím se enormně zvyšuje hladina LDL cholesterolu. Frekvence heterozygotů je 1:500, frekvence mutovaných homozygotů 1:1 000 000. Koncentrace cholesterolu u heterozygotů se pohybuje 8-12 mmol/l, u homozygotů je větší než 15 mmol/l.

ApoE (alely E2, E3, E4) – apolipoprotein E je z převážné většiny syntetizován parenchymatickými buňkami v játrech a je rovněž hlavním apolipoproteinem chylomikronů. ApoE je součástí VLDL, jehož hlavní funkcí je odstraňování přebytečného cholesterolu z krve a jeho transport do jater k dalšímu zpracování, a proto se významnou měrou podílí na zajištění normální hladiny cholesterolu (a tudíž prevenci kardiovaskulárních onemocnění). Byly identifikovány tři běžně se vyskytující alely genu pro ApoE (E2-e2, E3-e3, E4-e4) kódující tři izoformy lipoproteinu (ApoE2, ApoE3, ApoE4). Nejběžnější alela E3 je charakteristická cysteinem na místě 112 a argininem na místě 158 v AMK řetězci. Alela E2 má na místě 158 cystein a alela E3 má na místě 112 arginin vzhledem k alele E3. Varianta ApoE2 vykazuje méně než 2% normální vazebné aktivity k receptoru (vzhledem k variantám ApoE3 a ApoE4), což vede ke zvýšené hladině lipidů, případně lipoproteinů v krevní plazmě. Homozygot E2/E2 je tak vystaven vyššímu riziku výskytu hyperlipoproteinémie typu III (familiární dysbetalipoproteinémie). Naopak izoforma ApoE4 v heterozygotní, ale hlavně homozygotní konstituci je predikujícím faktorem pro aterosklerózu díky zvýšené hladině celkového cholesterolu. Navíc alela E4 byla shledána jako významný a nezávislý (na věku, pohlaví a aterosklerotickém onemocnění) prediktivní faktor pro vývoj aortální stenózy.

LTA (C804A) - lymfotoxin – alfa, jako člen tumor nekrózové rodiny cytokinů, byl původně izolován na základě své protinádorové aktivity. Později bylo prokázané, že tento cytokin vykazuje zánětlivé a imunologické aktivity. Gen LTA je lokalizován v rámci třetí třídy hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) na chromozómu 6p21.3. Zánětlivý proces hraje přední roli při vzniku aterosklerózy, což je nejrizikovějším faktorem pro cévní příhody. Zdá se, že LTA jako zánětlivý cytokin se exprimuje v aterosklerotických lézích. V této souvislosti byla nalezena spojitost mezi polymorfizmem C804A (T26N) v genu pro LTA a koronárními a cerebrovaskulárními příhodami.

FGB - b-fibrinogen (-455G>A) - Fibrinogen, koagulační faktor I, je 340 kDa velký rozpustný glykoprotein, který se běžně vyskytuje v krevní plazmě a v granulích krevních destiček. Patří mezi klíčové proteiny hemokoagulace, účastní se agregace destiček a ovlivňuje viskozitu plazmy. Jednotlivé řetězce fibrinogenu α, β, a γ jsou kódovány třemi různými geny na 4. chromozómu v oblasti q28. Experimentální studie prokázaly, že substituce nukleotidů G za A v pozici -455 v promotorové oblasti má významný efekt na jeho transkripci. Přítomnost A-alely (v populaci rozšířená přibližně ve 20 %) je spojena s výrazně zvýšenou promotorovou aktivitou genu a tím se zvýšenou hladinou fibrinogenu v plazmě. Polymorfizmus -455 G>A je tedy významný ve vztahu k hladině fibrinogenu u osob s koronární nemocí i u pacientů po revaskularizaci bypasem. Nebyl však prokázán přímý vztah polymorfizmu ke koronární nemoci a infarktu myokardu. Je obecně přijímanou skutečností, že zvýšení koncentrace fibrinogenu je ve vztahu k tíži postižení koronárního řečiště, vztah mezi polymorfizmem a nemocí však zatím prokázán nebyl.

Jednotky: -

Referenční hodnoty:

Negat. - negativní = nemutovaný homozygot = wild type = wt / wt; a / a

Heteroz. – heterozygot = wt / mut; a / b; E2/E3, E2/E4, E3/E4

Homozyg. - mutovaný homozygot = mut / mut; b / b

E2/E2; E3/E3; E4/E4 - homozygot

Del/Ins - delece/inzerce (heterozygot)

Del/Del – delece (homozygot)

Ins/Ins – inzerce (homozygot)

Odběr:

 • Nesrážlivá periferní krev, zkumavka s protisrážlivou látkou K3EDTA nebo citrátem sodným.
 • Odebraný biologický materiál je třeba skladovat při 4–8 °C, pokud není bezprostředně po odběru zaslán do laboratoře. Za těchto podmínek je možné uchovávat biologický materiál 7 dnů.
 • Pokud se předpokládá delší uskladnění biologického materiálu před odesláním do laboratoře, je vhodné odebraný biologický materiál zamrazit.
 • Krev nesmí být odebrána do heparinu!
 • Pro molekulárně genetické vyšetření stačí jedna malá zkumavka krve (2 ml).
 • Odběr není třeba provádět na lačno!

Biologický materiál: nesrážlivá periferní krev

Provádí se: 1x týdně

Doba odezvy: 10 pracovních dnů

Proč AESKULAB?

 • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
 • Široké spektrum vyšetření.
 • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
 • Desítky svozových tras.
 • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
 • Rychlá diagnostika onemocnění.
 • Odborné konzultace pro celou republiku.
 • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
 • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.