Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR

Histologické oddělení


Histologické oddělení je základním kamenem každé bioptické laboratoře. Provoz připomíná činnost operačního sálu, kdy jedna činnost navazuje plynule na další.
Tkáň odebraná pacientovi - bioptický vzorek - se obvykle ukládá do fixačního roztoku, je přivážena svozovou službou do laboratoře. Nádobky s tkáněmi a žádanky k vyšetření jsou ošetřujícím lékařem vyplněny tak, aby nedošlo k záměně materiálu. Prvním krokem je roztřídění přijatých bioptických vzorků spolu s kontrolou označení průvodek a nádobek s materiálem a zápis do knihy příjmů. Zaslaná tkáň je nejprve prohlédnuta makroskopicky, popsána a zpracována na menší částky dle zavedených postupů lege artis. U nádorů je samozřejmostí zpracování i okrajů excidované tkáně, aby bylo možno posoudit kompletnost chirurgické excize. Následně jsou vzorky automaticky zpracovány v autotechnikonu, kde jsou zbaveny vody a prosyceny parafinem.

Z autotechnikonu jsou vzorky přeneseny k tzv. zalévacímu pultu, kde jsou umístěny do speciálních, popsaných kazet a jsou z nich utvořeny bločky, které je možno krájet na tzv. mikrotomech. Řezy jsou přeneseny na popsaná podložní skla a barveny některou z mnoha histologických metod – vznikají histologické preparáty. Základním barvením je jedna z nejstarších metod, hematoxylin kombinovaný s eozinem. Tato metoda, používaná již více než 130 let, poskytuje precizní orientační pohled na buňky a tkáně. Velmi často je zapotřebí podle rozhodnutí lékaře provést i další barvicí metody. Naše laboratoř má ve svém repertoáru desítky barvicích metod, kterými dovolí zhodnotit vlastnosti vzorku.

Prozkoumáním obarveného preparátu pod mikroskopem erudovaným lékařem s atestací II. stupně a sepsáním diagnózy, práce histologické laboratoře nekončí. Prohlédnuté preparáty i použité tkáňové parafinové bločky je nutno pečlivě zařadit a nálezy uchovat v písemné i elektronické podobě. Preparáty i bločky jsou na pracovišti archivovány nejméně pět let, nálezy nádorů jsou uloženy trvale.

Bližší informace o odběru a zpracování vzorků najdete v Příručce pro odběr primárních vzorků.

Přehled nejužívanějších barvicích metod v oddělení histologie:
Alcianová modř
Amyloid (saturnová červeň)
AB-PAS
Elastika – Sirius red
Giemsa
Gram
Grocott
Helicobacter pylori
Hematoxylin – eosin
Impregnace melaninu
Luxolová modř
Kossa
Mucikarmín
PAS
PAS+
Perlsova reakce – železo
Průkaz mědi
Retikulum
Shikata – australský antigen
Schmorl
Trichrom
Toluidinová modř
Warthin Starry
Ziehl – Neelsen
 
ACID PICRO MALLORY

ADENOSINE TRIPHOSPHATASE (ATPASE)

ALCIAN BLUE TECHNIQUE

ALKALINE CONGO RED TECHNIQUE

ALKALINE PHOSPHATASE

BIELSCHOWSKY METHOD

COMBINED ALCIAN BLUE - P.A.S

CRESYL FAST VIOLET TECHNIQUE FOR NISSL

CRESYL FAST VIOLET

DECALCIFICATION

ELASTIC VAN GIESON (EVG)

FEULGEN REACTION FOR DNA

FORMALDEHYDE PRECAUTIONS

GIEMSA FOR Helicobacter pylori

GILLS HAEMATOXYLIN

GOMORI TRICHROME

GORDON AND SWEETS RETICULIN METHOD

GRAM STAIN

GRIMELIUS

HAEMATOXYLIN AND EOSIN TECHNIQUE

HAEMATOXYLIN VAN GIESON

HAGA-YAMAGCHI METHENAMINE SILVER TECHNIQUE

HARRIS'S HAEMATOXYLIN

HIGH IRON DIAMINE

HIGHMANS CONGO RED

JONES METHENAMINE SILVER

MASSON FONTANA

MASSONS TRICHOME

MAY GRUNWALD - GIEMSA

MELANIN BLEACH

METHENAMINE SILVER FOR FUNGI

METHYL GREEN PYRONIN

PAPANICOLAOU METHOD

PERIODIC ACID SCHIFFS ORANGE G

PERIODIC ACID, SCHIFFS

PERLS TECHNIQUE

PHOSPHOTUNGSTIC ACID HAEMATOXYLIN

REMOVAL OF FORMALIN PIGMENT

RUBEANIC ACID TECHNIQUE

SCHMORL TECHNIQUE

SHIKATA TECHNIQUE

SOUTHGATES MUCICARMINE

STAIN FOR ACID FAST BACILLI

TOLUIDINE BLUE

TRYPSIN DIGESTION

VAN GIESON

VON KOSSA

WARTHIN - STARRY

WEIL'S MYELIN STAIN

 

Imunohistochemické oddělení

Oddělení imunohistochemie se zabývá speciální vyšetřovací metodou, která je založena na detekci tkáňových antigenů pomocí vysoce specifických primárních protilátek. Využívá se pro upřesnění diagnózy, kde preparáty obarvené některou z klasických histologických technik nejsou dostačující.


Průkaz antigenů využívá fyziologické vazby antigenu a protilátky a probíhá v celé řadě kroků. Antigeny jsou unikátní buněčné znaky a k jejich detekci jsou využívány komerčně dodávané, certifikované, specifické monoklonální či polyklonální protilátky. Po navázání protilátky na antigen se vzniklý komplex dále reaguje se sekundární protilátkou, na kterou je navázaný polymer. Na polymeru je několik vazebných míst s navázaným enzymem, který svým působením přeměňuje chromogen na barvivo. Nejčastěji se používané barvivo je diaminobenzidin, který má hnědočernou barvu nebo FastRed, který má červenou barvu. Pro nejcitlivější detekci antigenů jsou určena fluorescenční barviva (FITC, Cy3 apod.). V naší laboratoři využíváme 146 různých primárních protilátek, jejichž rutinní stanovení se provádí ve strojích VENTANA BenchMark Ultra od firmy ROCHE. Tyto stroje se vyznačují vysokou reprodukavetelností výsledků a provádějí celou reakci od počáteční deparafinizace řezů až po jejich konečné dobarvení. Kromě klasické imunohistochemické reakce využíváme tyto stroje také na detekci amplifikace genu HER2 metodou in-situ hybridizace.


Výsledná diagnóza podložená imunohistochemickými nálezy slouží především klinickým onkologům k nasazení cílené léčebné strategie, tzv. prediktivní a prognostická imunohistochemie. Protože diagnóza z laboratoře patologie je vyhotovena v průběhu několika dnů, je možno k zahájení terapie přikročit bez dlouhého čekání, což je výhodou především pro pacienta. Tato vyšetření jsou standardem k určení prognostických markerů a k predikci reakce na cílenou léčbu, jakou je např. komplexní vyšetření u karcinomu prsu (estrogenové a progesteronové receptory a receptory pro Her2).

Výsledná diagnóza podložená imunohistochemickými nálezy slouží především klinickým onkologům k nasazení cílené léčebné strategie, tzv. prediktivní a prognostická imunohistochemie. Protože diagnóza z laboratoře patologie je vyhotovena v průběhu několika dnů, je možno k zahájení terapie přikročit bez dlouhého čekání, což je výhodou především pro pacienta. Tato vyšetření jsou standardem k určení prognostických markerů a k predikci reakce na cílenou léčbu, jakou je např. komplexní vyšetření u karcinomu prsu (estrogenové a progesteronové receptory a receptory pro Her2).


Bližší informace o odběru a zpracování vzorků najdete v Příručce pro odběr primárních vzorků.

Přehled některých imunohistochemických reakcí je k dispozici v příloze Osvědčení o akreditaci.O

Oddělení cytogenetiky


Oddělení cytogenetiky se zabývá detekcí amplifikace genu HER2/neu metodou hybridizace in situ za použití chromogenního stříbra (SISH) u pacientek s diagnózou invazivního karcinomu prsu. Tkáňové vzorky fixované ve formolu a zalité v parafinu jsou v naší laboratoři zpracovány pro reakci probíhající ve strojích VENTANA BenchmarkUltra a výsledky jsou hodnoceny pod světelným mikroskopem.


Indikací k tomuto vyšetření je imunohistochemicky potvrzená overexprese proteinu HER2. V případě negativity exprese tohoto proteinu se ISH vyšetření provádí pouze u vzorků se současně prokázanou negativitou exprese estrogenového a/nebo progesteronového receptoru (s výjimkou karcinomů lobulárních, tubulárních a mucinózních, u kterých je vyšetření ISH indikováno pouze při overexpresi proteinu HER2). Potvrzení amplifikace genu HER2/neu ISH reakcí je nezbytnou podmínkou při zvažování terapie přípravkem trastuzumab.


Detekci amplifikace genu HER2/neu provádíme na žádost onkologa také z tkáňových vzorků karcinomu žaludku.

U pacientů s diagnózou oligodendrogliomu je v naší laboratoři indikováno vyšetření kodelece 1p36/19q13 metodou fluorescenční in situ hybridizace.Cytologické oddělení


Cytologické oddělení provádí tato vyšetření:

· gynekologická cytologie (PAP test), hodnocení dle Bethesdy

· punktáty ze štítné žlázy, lymfatických uzlin a dalších orgánů

· kloubní výpotky

· punkce z mammy

· punktáty tekutin tělesných dutin

Cytologické oddělení hodnotí ročně desítky tisíc cytologických vyšetření nátěrů a punktátů. Tato vyšetření jsou prováděna zkušenými akreditovanými cytotechnology dle akreditovaných postupů (ČSN EN ISO 15189) uvedených v SOP 02, 03 a 04.

Hodnocení nálezů gynekologické cytologie se řídí mezinárodně uznávanou klasifikací dle Bethesdy 2014. Punktáty štítné žlázy hodnotíme klasifikací dle Bethesdy 2010.
Rutinní cytologická vyšetření lze pro upřesnění diagnózy doplnit specializovanými imunohistochemickými technikami. V případě potřeby lze - na základě požadavku gynekologa - zajistit vyšetření HPV v naší partnerské laboratoři Aeskulab k.s.


Při nejasných výsledcích nebo při suspektních nálezech je konečná diagnóza stanovena lékařem-patologem s atestací II. stupně. Všechny nálezy jsou rutinně porovnávány v laboratorním informačním systému WINZIS s minulými výsledky vyšetření a korelovány s histologickými vyšetřeními, pokud jsou prováděna současně. Cytologické výsledky bez atypických nálezů jsou připraveny pro odesílající lékaře do 2. dne od doručení do laboratoře (vyšetření označená jako STATIM do několika hodin po příjmu), do 5 dnů pak hodnocení nálezů s atypiemi.

Bližší informace o odběru a zpracování vzorků najdete v Příručce pro primární odběr vzorků.

Histochemické oddělení

Oddělení histochemie provádí pro několik desítek ambulantních a nemocničních gastroenterologických ambulancí unikátní specializovaná histochemická vyšetření střevních biopsií. Tento postup dovoluje přesně diagnostikovat různé choroby tenkého střeva, jako jsou primární malabsorpční syndrom, celiakální sprue, izolované enzymatické defekty apod. Laboratoř navazuje na činnost Histochemické laboratoře prof. MUDr. Z. Lojdy, DrSc., s nímž jsme měli čest mnoho let úzce spolupracovat. Po úmrtí prof. Lojdy v roce 2004 přešla činnost jeho soukromé laboratoře bez přerušení do naší laboratoře.

Protože frekvence malabsorpčního syndromu a podobných poruch stále stoupá (u dětí i dospělých) jsou tato vyšetření pro pacienty velmi přínosná. Běžně používané histologické a imunohistochemické metody z formol-parafinového materiálu dovolují vyslovit pouze suspekci na malabsorpční syndrom, ne však stanovení typu poruchy (celiakální sprue, izolované nebo sdružené defekty enzymů kartáčového lemu), rovněž nelze takto odhalit časné formy celiakální sprue.

Imunohistochemický průkaz enzymů kartáčového lemu nelze považovat za validní vyšetření funkčnosti střevní sliznice, neboť se jedná pouze o průkaz přítomnosti proteinu enzymu nikoliv o průkaz jeho aktivity. Příkladem je jediná komerčně dostupná protilátka proti laktáze, která je namířena proti molekule prekurzoru tohoto enzymu. Dle našich současných poznatků vykazuje crossreakci i s jinými tkáněmi (ledvina, ependym) bez laktázové aktivity prokázané histochemicky.

K získání co nejpřesnějšího obrazu poruchy je nutné histochemické hodnocení aktivity enzymů kartáčového lemu střevního epitelu (enzymy štěpící cukry, tuky, bílkoviny) a přítomnosti různých typů plazmocytů s imunoglobuliny typů IgA, M, E. Součástí zpracování enterobiopsie je i analýza typu přítomných T-lymfocytů.

Zpracování vzorku střevní sliznice těsně po endoskopickém odběru vyžaduje rychlé a současně šetrné zmrazení tkáně a rychlý odvoz. Naše laboratoř zajistí zaškolení personálu přímo v ordinaci gastroenterologa a veškerý potřebný materiál. Je výhodné a praktické koncentrovat pacienty na určitý „odběrový“ den, na který lze předem domluvit v kanceláři AeskuLab Patologie odvoz vzorků.

Protože se jedná o vysoce specializované a náročné vyšetření, je nutno zaslat se vzorkem i dostatečnou klinickou diagnózu, včetně údajů o případné dietě a výsledku serologických testů (pokud byly provedeny). Teprve potom lze sestavit relevantní diagnostický závěr i s možnými diferenciálně diagnostickými úvahami.
Na téma malabsorpce a histochemie nabízí AeskuLab Patologie klinicko-patologický seminář v termínu dle volby zájemce.
 

Administrativa

Oddělení administrativy pokrývá svým komplexním působením všechna oddělení AeskuLabu Patologie, Laboratoř Praha. Zejména recepce slouží jako ucelený informační panel pro jednotlivá oddělení. Administrativní pracovnice na recepci přijímají, vyřizují a dále zpracovávají široké spektrum telefonních hovorů jak ze strany laické veřejnosti, ale především z řad veřejnosti odborné-klinických lékařů. Vyřizují požadavky na objednání mimořádných svozů jednotlivých klinických pracovišť, přijímají objednávky na zaslání odběrového materiálu pro jednotlivá klinická pracoviště atd.

Dále administrativní pracovnice do laboratorního informačního systému zapisují základní identifikační údaje ze žádanky k vyšetření nově přivezených vzorků. Žádanky skenují a připravují pro další kroky v uceleném systému příjmu vzorku. Rovněž pak zapisují z diktátu lékaře diagnostika nálezy do databáze, ty procházejí dvoustupňovou revizí, poté je příslušný lékař diagnostik definitivně uvolňuje pro klinického lékaře. Teprve po této kontrole jsou nálezy dle svozových tras vytištěny a administrativní pracovnicí připraveny k distribuci zpět na příslušná klinická pracoviště. Spolupracujícím lékařům nabízíme vysoký komfort také v oblasti doručení nálezů, kdy v den uzavření nálezu lékařem diagnostikem, je nález administrativní pracovnicí v elektronické podobě zašifrovaně odeslán klinickému lékaři. Zaslání tištěné podoby nálezu je i v tomto případě samozřejmostí. Tímto mechanismem je denně uvolněno a expedováno na stovky nálezů příslušným klinickým pracovištím.

Činnost oddělení administrativy vyžaduje nejen zodpovědný přístup, ale i ochotu a vstřícnost administrativních pracovnic. To vše jsme připraveni nabídnout našim stávajícím, ale i potenciálním zákazníkům.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.